13
آوریل

درباره لوگوی اسمارتس

پشت هر اتفاقی یک داستان هست. و این داستان ماست. لوگوی اسمارتس از شمایل یک دارکوب صورت گرفته، و با یک مثلث وارون (نابلا) ترکیب شده است. معنای دارکوب ما را ترغیب می کند تا تعادل را بین مهربانی و محتاط بودن برقرار کنیم. دارکوب سمبل نیاز به درک ریتم ها ، الگوها و چرخه های مختلف زندگی است و تمام تلاش خود را برای سازگاری با آنها انجام می دهد. دارکوب شما را تشویق می کند به محافظت از کسانی که ضعیف هستند. دارکوب نشان دهنده لزوم پیوند با طبیعت و زمین است. مثلث معکوس می تواند فرود را به دنیای فیزیکی نشان دهد و نمایشگر مادر طبیعت ، زمین است. و رنگ نارنجی نشان دهنده شور و شوق ، خلاقیت و خوشبختی است.