درباره ما

درباره ما


اسمارتس برای ما چیزی بیشتر از یک طر ح تجاری و یا یک کسب و کار است. ما با شور و امید شکل گرفته ایم. ما اسمارتس را با تمام اندیشه ها و باورهای مان شروع کرده ایم، تا آنچه را که می سازیم، چه کوچک باشد و چه بزرگ، نمایه ای از وجود و تأثیر ما باشد. اسمارتس صورت گرفته از یک گروه مستعد و البته متفاوت است. هر کدام از ما مسائل را با دیدگاهی متفاوت نگاه می کند. ما این تفاوت افکار را بسیار کارآمد و مفید دیده ایم. برای انجام هر کار، روش های زیادی وجود دارد. هر روش یک امکان را می سازد، و یک امکان دیگر را محدود می کند. کار ما در اسمارتس این است که هر مسأله را به روش های مختلف بررسی کنیم و بهترین راه حل را برای حل آن مسأله بسازیم.

پس برای کنار هم قرار دادن ایده های متفاوت در یک مسیر واحد، ما یک مفهوم را بعنوان محور اصلی در کار خود قرار داده ایم: “تعادل”. تمام اسمارتس درباره تعادل است.

تعادل بین باورها، تعادل بین خواسته ها و تعادل بین روش ها.